Skip to main content

Er komt een nieuw dorpshuis!

Onderstaande tekst komt uit “De Peelander” (editie maart 2024) van gemeente Noord-Beveland :

Kats krijgt een nieuwe multifunctionele accommodatie

Na een intensieve voorbereiding en participatietraject is het unanieme besluit van de gemeenteraad op 23 november 2023 gevallen: Er is budget beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie aan de rand van het dorp Kats!

Over het bijzondere traject tot dit besluit leest u hieronder meer

Het begon allemaal in 2019 met een voorstel vanuit de beheercommissie van dorpshuis De Vriendschap. De commissie vroeg aandacht voor de toekomst van het dorpshuis. De aanleiding hiervoor was het naderende vertrek van de toenmalige beheerder. Daarbij was renovatie van het gebouw nodig en was het tijd om over de invulling en functies van het dorpshuis na te denken. Het verzoek aan het gemeentebestuur was om een projectgroep samen te stellen, om dit verder te onderzoeken.

In februari 2021 is de projectgroep ’Toekomst dorpshuis Kats’ opgericht. In deze projectgroep werken sindsdien een afvaardiging van de gemeente, inwoners en verenigingen van Kats samen aan een plan om het dorpshuis toekomstbestendig te maken.

De projectgroep richtte zich op 3 kernonderwerpen: het beheer, de functie en het gebouw zelf. Maar hiervoor was informatie nodig.

Wat heeft Kats nodig en wat zijn de wensen van de inwoners?

Om dit te weten te komen werd een enquête onder alle inwoners van het dorp gehouden. In totaal vulde 42% van de inwoners de enquête in. Verder dachten ruim 30 inwoners mee in klankbordgroepen. De resultaten werden omgezet in een programma van wensen waarmee de projectgroep verder aan de slag ging. Een architect werd gevraagd om een passend schetsontwerp te maken.

De projectgroep deelde de opgehaalde informatie en het programma van wensen met de inwoners tijdens een inspraakavond. Deze avond leverde goede adviezen op. Het latere schetsontwerp, op basis van deze inbreng, werd enthousiast ontvangen.

Vervolgens is in februari 2022 door de gemeenteraad een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld om dit breed gedragen plan verder uit te werken en ook de optie van nieuwbouw van het dorpshuis met appartementen te onderzoeken. Een zogeheten multifunctionele accommodatie.

Dit opende nieuwe deuren voor het dorpshuis

Want ook nieuwbouw in de vorm van een multifunctionele accommodatie was een optie geworden. Er werd daarvoor niet alleen gekeken naar nieuwbouw op de huidige locatie, maar ook andere locaties in het dorp werden onderzocht. De projectgroep zag de voordelen van nieuwbouw op een nieuwe locatie in en wilde graag horen wat de inwoners van Kats hiervan vonden. Op een inspraakavond in februari 2023 gaf het dorp aan dat ze nog niet overtuigd waren. De projectgroep verzamelde de gestelde vragen waarnaar nader onderzoek gewenst was. Ook werd verdere informatie en een enquête naar alle inwoners van Kats gestuurd. De inwoners konden stemmen voor twee overgebleven varianten: renovatie op de huidige locatie en nieuwbouw aan de entree van het dorp. Het dorp werd op een informatieavond in juni 2023 geïnformeerd over het verdiepend onderzoek en de uitslag van de enquête. De uitslag was doorslaggevend voor het advies van de projectgroep, 74% van de stemmen was voor de nieuwbouw op de nieuwe locatie.

Hoe nu verder?

Nu het budget is toegekend, kan de gemeente overgaan tot de procedure van de nieuwe multifunctionele accommodatie. Ook in deze fase wordt nauw samengewerkt met de projectgroep ‘Toekomst dorpshuis Kats’. Deze nauwe samenwerking is belangrijk, omdat dit een groot project is. Tijdens de procedure en realisatie van de nieuwe multifunctionele accommodatie, blijft het huidige dorpshuis in gebruik voor alle inwoners en vereniging van Kats.

Zo zorgen we dat we de Toekomstvisie van Noord-Beveland voor ogen houden en Kats een vitale kern in een vitale gemeente blijft!

 

Meer informatie volgt.